Član 6 Pravo kupca na povlačenje kao potrošača:

Pravo povlačenja za potrošače

Potrošači imaju pravo na povlačenje u skladu sa sledećim uslovima, pri tom je potrošač svako fizičko lice koje zaključuje pravnu transakciju u svrhe koje se ne mogu pripisati pre svega njihovoj komercijalnoj ili nezavisnoj profesionalnoj delatnosti:

Otkazivanje

Povlačenje

Imate pravo da se povučete iz ovog ugovora u roku od 14 dana bez navodeći nikakav razlog.

Period povlačenja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treće ličenje koje ste vi imenovali, a koji niste prevoznik, zaposeli robu.

Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas kontaktirati

Essendia e.U.
Mirza Prošićanović
Gaudenzdorfergürtel 69/15
A-1120 Beč
office@essendia.eu

putem jasne izjave (e.B. pisma poslatog poštom, faksom ili e-poštom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. Možete da koristite priloženi obrazac za povlačenje modela, ali to nije obavezno.

Posledice opoziva

Ukoliko se povučete iz ovog ugovora, nadoknadićemo vam sve uplate primljene od vas, uključujući i troškove dostave (sa izuzetkom dodatnih troškova koji su rezultat vašeg izbora vrste isporuke osim najjeftinije standardne isporuke koju nudimo), bez neotkrivenih i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada dobijamo obaveštenje o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovaj povraćaj novca koristićemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za originalnu transakciju, osim ako se niste izričito drugačije dogovorili; ni pod kojim uslovima vam neće biti naplaćena bilo kakva naknada za ovu otplatu.

Povraćaj novca možemo odbiti dok ne vratimo robu ili dok ne obezbedite dokaz da ste vratili robu, koja god da je ranija.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah i u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada nas obaveštavate o opozivu ovog ugovora. Rok se istekne ako robu pošaljete pre isteka perioda od četrnaest dana.

Snosite direktne troškove povraćaja robe. Od kupaca se traži da izbegnu štetu ili kontaminaciju robe. Ukoliko je moguće, robu treba vratiti prodavcu u originalnom pakovanju sa svim dodacima. Ukoliko originalna ambalaža više nije u posedu kupca, treba koristiti i drugu odgovarajuću ambalažu kako bi se obezbedila dovoljna zaštita od oštećenja transporta i izbegla bilo kakva potraživanja za naknadu štete usled oštećenja nastalih neispravnom ambalažom.

Kraj uputstva za opoziv

****************************************************************************************************

Obrazac za povlačenje iz odeljka 7

Obrazac za povlačenje uzorka

(Ako želite da otkažete ugovor, molimo vas da popunite ovaj formular i pošaljete ga nazad.)

Da:
Essendia e.U.
Mirza Prošićanović
Gaudenzdorfergürtel 69/15
A-1120 Beč
office@essendia.eu

I/mi (*) ovim poništavamo ugovor koji sam zaključio ja/mi (*) za kupovinu sledeće robe (*)/pružanje sledeće usluge (*)

_____________________________________________________

Poručeno (*)/primljeno na (*)

__________________

Ime potrošača

_____________________________________________________

Adresa potrošača

_____________________________________________________

Potpis potrošača (samo u slučaju komunikacije na papiru)

__________________

Datum

__________________

Isključenje prava na povlačenje Pravo na povlačenje postoji u slučaju ugovora za isporuku robe – koji su napravljeni po specifikacijama kupaca ili su jasno prilagođeni ličnim potrebama – koje, zbog svoje prirode, nisu pogodne za povraćaj, koje može brzo da pokvari ili čiji je rok trajanja prekoračen, a koji sadrže audio ili video snimke, pod uslovom da su isporučeni nosioci podataka otpečaćeni od strane vas.