Sekcja 6 Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta jako konsumenta:

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej:

Anulowania

Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami

Essendia e.U.
Mirza Prosicanovic
Pas Gaudenzdorfera 69/15
A-1120 Wiedeń
office@essendia.eu

w drodze jasnego oświadczenia (e.B. listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć dołączonego wzoru formularza wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez żadnych nieujawnionych, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrotu tych środków będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeśli to możliwe, towar powinien zostać zwrócony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami. Jeżeli oryginalne opakowanie nie jest już w posiadaniu kupującego, należy użyć innego odpowiedniego opakowania w celu zapewnienia wystarczającej ochrony przed uszkodzeniem transportu i uniknięcia wszelkich roszczeń o odszkodowanie spowodowane uszkodzeniem spowodowanym wadliwym opakowaniem.

Koniec instrukcji odwołania

****************************************************************************************************

Sekcja 7 Formularz wypłaty

Formularz odstąpienia od próbki

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem).

Do:
Essendia e.U.
Mirza Prosicanovic
Pas Gaudenzdorfera 69/15
A-1120 Wiedeń
office@essendia.eu

Ja/my (*) niniejszym odwołuję umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

Wyłączenie prawa odstąpienia Od umowy Prawo odstąpienia od umowy istnieje w przypadku umów dostawy towarów – które są zgodne ze specyfikacjami klienta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb – które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu, który może szybko zepsuć lub których data ważności została przekroczona, które zawierają nagrania audio lub wideo, pod warunkiem, że dostarczone nośniki danych zostały przez Ciebie rozpieczętowane.